24 Νοεμβρίου 2014

 

Η Energy Trading ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Δημιουργία, παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση συμμετεχόντων για την υλοποίηση σεμιναρίων» στο πλαίσιο του προγράμματος GReen procurement And Smart City suPport in the energy sector – GRASP.

Λίγα λόγια για το Έργο

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRASP στοχεύει στην ενίσχυση της δυναμικής «έξυπνων» πόλεων της Μεσογείου, για την οργάνωση και ανάπτυξη «έξυπνων» και «πράσινων» διαδικασιών ηλεκτρονικών προμηθειών, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ενεργειακά αποδοτικές λύσεις.

Το βασικό αντικείμενο του προγράμματος περιλαμβάνει:

  1.  Την ενίσχυση των διαδικασιών για πράσινες προμήθειες στην ευρύτερη περιοχή του MED, με έμφαση στον τομέα της ενέργειας (π.χ. ανανεώσιμες πηγές, «πράσινα» υλικά), χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό (online) σύστημα διαχείρισης της προσφοράς.
  2.  Την υποστήριξη ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάδειξη πράσινων ενεργειακών λύσεων, οι οποίες ενισχύουν την ικανότητα των τοπικών/ περιφερειακών αρχών στον καθορισμό και τη χρήση απαιτήσεων/ κριτηρίων πράσινης ποιότητας.
  3.  Την ανταλλαγή εμπειριών/τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών του έργου, και την υποστήριξη δράσεων διάδοσης αυτών και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων μερών (δημόσιοι φορείς, ΜμΕ κ.ά.)

Οι σημερινές Δημοτικές αρχές που αναλαμβάνουν έργα ενεργειακής αναβάθμισης έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία ως προς την οικονομική διαχείριση τέτοιων έργων, όμως η αλματώδης εξέλιξη των τεχνολογιών και των λύσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε συνδυασμό με τις ολοένα και αυστηρότερες οδηγίες της Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων απαιτεί όχι μόνο την επάρκεια ως προς την διαχείριση αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό πράσινων προμηθειών / ενεργειακών έργων να είναι καταρτισμένοι ώστε να σχεδιάζουν με βάση τους σωστούς ενεργειακούς δείκτες και αντίστοιχους οικονομο-τεχνικούς στόχους καθώς η καλή γνώση δεικτών και στόχων συμπληρώνει και ενδυναμώνει τη σωστή διοίκηση του ενεργειακού έργου.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκαν οι κάτωθι θεματικές ενότητες στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου στην Πάτρα (Κτίριο Επιμελητήριου Πατρών, 10/10/2014) και την Αθήνα (Κτίριο του Δήμου Σπάτων, 14/11/2014).

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια:

Θεσμικό πλαίσιο, νέες απαιτήσεις, ορισμοί.

Δείκτες θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου (υπολογισμοί).

Δείκτες αξιολόγησης κτιριακής ενεργειακής αποδοτικότητας- Μέθοδοι υπολογισμού (πρότυπα θερμικών ζωνών, λογισμικό ΚΕΝΑΚ)

Τεχνολογίες και τρόποι εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας

Επίδραση του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας- Μέθοδοι εκτίμησης και εξομάλυνσης.

Κριτήρια-βέλτιστες τιμές δεικτών-βέλτιστος σχεδιασμός

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

Θεσμικό πλαίσιο, νέες απαιτήσεις, ορισμοί.

Διεσπαρμένη Παραγωγή – ΑΠΕ – Παρακολούθηση & Καταγραφή

Διαστασιολόγηση Τεχνολογιών ΑΠΕ σε κτίρια

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός έργων ΑΠΕ & Εξοικονόμησης

Τα σεμινάρια ήταν διαδραστικά με όρους όχι μόνο πληροφόρησης επί τεχνολογιών/μεθόδων των συμμετεχόντων, αλλά και εκπόνησης ασκήσεων μελέτης περίπτωσης με χρήση ειδικών λογισμικών υπολογισμού δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας. Σκοπός ήταν τόσο η επίδειξη μεθόδων υπολογισμού αλλά και η «τριβή» του κοινού-στόχου στην εφαρμογή των μεθόδων.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Δρ. Γεώργιος Μ. Σταυρακάκης, Χημικός Μηχανικός στην ενότητα της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και ο Δρ. Παναγιώτης Λ. Ζέρβας Χημικός Μηχανικός στην ενότητα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οι συμμετέχοντες ήταν Προπτυχιακοί και κυρίως Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Μελετητές, Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Τεχνικοί, Στελέχη εταιρειών, Ενεργειακοί επιθεωρητές, Διοικητικά στελέχη του δημόσιου τομέα και Στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίοι αξιολογήθηκαν ως προς το ενδιαφέρον και τη συμμετοχικότητά τους και την επίλυση προβλημάτων.

Τα πεδία που πιστεύεται ότι αποτέλεσαν νέα γνώση είναι:

  • Υπολογιστικά εργαλεία που δόθηκαν στην κατοχή των συμμετεχόντων ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε μελλοντικές μελέτες.
  • Μέθοδοι εκτίμησης της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίου, της θερμομονωτικής επάρκειας, της παραγόμενης πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ και διαστασιολόγησης τεχνολογιών ΑΠΕ και ΕΞΕ.
  • Φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας και σχετικά κριτήρια σχεδιασμού.
  • Μέθοδοι παρακολούθησης λειτουργίας κτιρίου και κυρίως ενεργειακών παραμέτρων.

Οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις νέες ενότητες και για το λόγο αυτό και το πρόγραμμα των σεμιναρίων διαμορφώθηκε κατάλληλα.

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας το Πρόγραμμα GRASP αναμένεται να τονώσει τον Δημόσιο τομέα όχι μόνο στην επιτάχυνση των προμηθειών αλλά και στην ενσωμάτωση νέων δεικτών και κριτηρίων σχεδιασμού με γνώμονα την αειφορία.

Η Energy Trading θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή της σε τέτοιου είδους προγράμματα που προάγουν την καινοτομία και αειφορία και αποτελεί στόχο της η συνεχής δραστηριοποίηση της στον τομέα αυτό.

 

 

 

.