Υποβολή Πρότασης στον Ανοιχτό Διαγωνισμό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το Έργο «Ανάπτυξη και Πιλοτική Εφαρμογή Καινοτόμων Μεθοδολογιών Εκπόνησης Τεχνο-οικονομικών Μελετών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων και για την Εξομάλυνση της Αστικής Θερμικής Νησίδας στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος REPUBLIC-MED»

Για την επίτευξη των σκοπών του υπό διακήρυξη έργου θα γίνει ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή και προώθηση μιας ολιστικής μεθοδολογίας εκπόνησης τεχνο-οικονομικών μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και για την εξομάλυνση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας σε δημόσιους ανοικτούς χώρους. Συγκεκριμένα, θα γίνουν οι ακόλουθες δράσεις:
Καθορισμός των συνιστωσών της προτεινόμενης μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των δεικτών αξιολόγησης (ενεργειακούς δείκτες, δείκτες μικροκλίματος, θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα).
Περιγραφή ρεαλιστικών μέτρων μετασκευής.
Περιγραφή της ολιστικής μεθοδολογίας (ανάλυση επίπτωσης και βελτιστοποίηση).
Προσαρμογή ερωτηματολογίων για την ανάλυση της ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών και για την ερμηνεία της θερμικής αίσθησης και της ποιότητας αέρα.
Αποτύπωση των πιλοτικών κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου.
Αποτύπωση στοιχείων σχετικών με το μικροκλίμα των πιλοτικών ανοικτών χώρων.
Ανάλυση ερωτηματολογίων και εφαρμογή της μεθοδολογίας στα πιλοτικά πεδία.
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής.
Κατάστρωση στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση και την μελλοντική ενσωμάτωση στις εθνικές πολιτικές.
Ανάλυση αποδοχής της προτεινόμενης μεθοδολογίας από χρήστες (μηχανικοί, μελετητές) ανάλογων εργαλείων/μεθόδων/λογισμικών για την εκπόνηση μελετών ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων και περιβαλλοντικής προσομοίωσης ανοικτών χώρων.

Η παρούσα πρόταση βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης.

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα/Φορείς: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο