Υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 με τίτλο “οptPVtrack: Μελέτη και Σχεδίαση Φωτοβολταϊκού Συστήματος Ιχνηλάτησης Ήλιου με Βελτιστοποίηση Ελέγχου Κίνησης και Διάταξης”
Η τάση για ανάπτυξη στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί πλέον μια σταθερή πολιτική με σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Ναυαρχίδα της εν λόγω πολιτικής είναι η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών (Φ/Β), η οποία παρουσιάζει αξιοσημείωτη διείσδυση τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Στην Ελλάδα η αγορά των Φ/Β έχει πλέον στις μέρες μας ωριμάσει, ενώ ταυτόχρονα πολλές χώρες επιχειρούν άνοιγμα στην τεχνολογία με διάφορα προγράμματα επιδότησης.

Για τη μεγιστοποίηση των προσόδων μιας Φ/Β εγκατάστασης, πλήθος παραγόντων (όπως π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία, ανηγμένη ετήσια παραγωγή kWh/kWp κλπ.) – κατάλληλων για την παρακολούθηση της μακροχρόνιας συμπεριφοράς της – λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τη φάση του σχεδιασμού όσο και κατά τη λειτουργία της. Κρισιμότερη παράμετρος ωστόσο αποτελεί αναμφισβήτητα η μεγιστοποίηση της ηλιακής απολαβής, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με χρήση συστημάτων ιχνηλάτησης ήλιου ή αλλιώς ηλιακών ιχνηλατών (solar trackers). Ως σύστημα tracker καλείται ο μηχανολογικός εξοπλισμός στον οποίο είναι τοποθετημένα τα Φ/Β πλαίσια, και ο οποίος δύναται να τα στρέφει με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει την κατά το δυνατόν συνεχή παρακολούθηση της κίνησης του ήλιου προς αύξηση της τελικής παραγωγής.

Διάφορες τεχνικές για τη δομή και τον έλεγχο των trackers έχουν προταθεί βιβλιογραφικά με ορισμένες από αυτές να έχουν οδηγήσει στην εξαγωγή προϊόντων διαθέσιμων προς εμπορική εκμετάλλευση. Στην πραγματικότητα κάθε μια επιλογή στη διάταξη και στρατηγική κίνησης του tracker χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανάλογα με το κόστος υλοποίησης, την αξιοπιστία, και την απόδοση. Η εταιρεία μέσω της συμμετοχής της στην Econoisis A.B.E.T.E. έχει ήδη αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα τέτοιο προϊόν και στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος φιλοδοξεί να παράγει τα σχέδια για μια βελτιωμένη εκδοχή του, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού προϊόντος που θα διεκδικήσει το μερίδιό του στην ελληνική, αλλά κυρίως, στις νέες αγορές.

Εν κατακλείδι, αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η μελέτη και λεπτομερής ανάλυση όλων των σχεδιαστικών επιλογών και τεχνικών για την ανάπτυξη ενός συστήματος tracker, οδηγώντας στην υιοθέτηση των πλέον κατάλληλων για την επίτευξη βελτιστοποιημένης λειτουργίας, τη μεγιστοποίηση της παραγωγής και τον περιορισμό του κόστους κατασκευής.

Η παρούσα πρόταση βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης.

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα/Φορείς: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο