Υπηρεσίες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Υπηρεσίες της EnergyTrading

Σκοπός της εταιρίας είναι να παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες σε βιομηχανικές, εμπορικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η μείωση του λειτουργικού κόστους είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την κερδοφορία μιας επιχείρησης. H EnergyTrading απευθύνεται σε πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων όπως:

 • Βιομηχανίες –Βιοτεχνίες
 • Ξενοδοχεία
 • Κτήρια γραφείων / Εκθεσιακοί χώροι
 • Αποθήκες – Κτήρια Logistics
 • Λατομεία
 • Ψυγεία
Η Energy Trading δραστηριοποιείται τόσο στον χώρο της ανάκτησης απορριπτόμενης θερμικής ενέργειας όσο και στον χώρο της βελτιστοποίησης της τάσης και της ποιότητας ισχύος διαθέτοντας την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό για την μελέτη και υλοποίηση σχετικών έργων.
Κατόπιν ενημερώσεως από αρμόδιο μηχανικό της επιχείρησης και μετρήσεων, που θα διενεργηθούν στην εγκατάσταση, θα διαπιστωθούν οι δυνατότητες βελτίωσής της και κατ’ επέκταση της μείωσης του κόστους λειτουργίας.
Ανάλογα το αντικείμενο κάθε επιχείρησης και τις εγκαταστάσεις που διαθέτει, μπορούν να εφαρμοστούν ορισμένες από τις παρακάτω μεθόδους, για την μείωση του ενεργειακού κόστους:

  • Βελτίωση του συντελεστή ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Βελτιστοποίηση απόδοσης διεργασιών μέσω αυτοματισμών
  • Βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων κλιματισμού και θέρμανσης
  • Εξοικονόμηση σε αεροσυμπιεστές και ψυγεία
  • Εξοικονόμηση/εκμετάλλευση θερμότητας από παραγωγικές διεργασίες

Προκειμένου να εφαρμοστεί, ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε μία επιχείρηση, πρέπει είναι να γίνει καταγραφή του υπάρχοντος ενεργειακού προφίλ των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και ιδιαίτερα των:

  • Κινητήριων συστημάτων
  • Ηλεκτροφωτισμού
  • Μονάδων κλιματισμού/θέρμανσης
  • Παραγωγής/χρήσης ατμού/πεπιεσμένου αέρα

Έπειτα, πρέπει να γίνουν μία σειρά μετρήσεων καθώς και σχετικές μελέτες. Από αυτές θα επιλεχθούν, με αυστηρά τεχνοοικονομικά κριτήρια, οι πιο αξιόπιστες, εύκολες στον έλεγχο και συντήρηση και με ικανοποιητικό χρόνο απόσβεσης λύσεις για την εξοικονόμηση. Τέλος, συντάσσεται τεχνοοικονομική μελέτη με προδιαγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού και των εργασιών εγκατάστασής του.
Η Energy Trading μπορεί να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Εφαρμογές

Η Energy Trading αναλαμβάνει την εφαρμογή SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) για ναυτιλιακές εταιρίες. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία διεξάγει:

 • Επιθεώρηση και εξεύρεση ΕΕΟΙ (Ship Energy Efficiency Operational Index)
 • On board energy audit
 • Ενεργειακή έρευνα του μηχανοστασίου και άλλων ενεργοβόρων περιοχών του σκάφους. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία αναλαμβάνει την διερεύνηση:
  • Απωλειών ενέργειας
  • Διαρροών σε κυκλώματα αέρα και ατμού
  • Καταβόθρες θερμότητας
  • Αναποτελεσματικότητα ηλεκτροκινητήρων
  • Ανάλυση της ποιότητας ισχύος
  • Ανάλυση των κραδασμών
  • Σφάλματα αυτοματισμού
  • Ηλεκτρικές διαρροές και βλάβες
 • Εξειδικευμένες Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τα πρότυπα ISO 50001 και ISO 14001

Η Energy Trading αναλαμβάνει τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 

 • Ενεργειακή επιθεώρηση και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των βιομηχανικών μονάδων
 • Μέτρηση των απωλειών ενέργειας
 • Εφαρμογή συστημάτων καταγραφή δεδομένων και παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης
 • Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής (CHP) ή/και Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
 • Βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων
 • Οι εφαρμογές αυτοματισμού της εγκατάστασης και την απεικόνιση των διαδικασιών των συστημάτων παραγωγής (SCADA)
 • Συμβάσεις Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και ενδο-εταιρική εκπαίδευση για τα συστήματα ISO 50001 και ISO 14001

Υπηρεσίες ESCO

Οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) είναι εταιρείες ειδικευμένες στο σύνολο της παροχής υπηρεσιών ενέργειας σε πελάτες-χρήστες που κατέχουν ή λειτουργούν εγκαταστάσεις, όπως κτίρια, βιομηχανίες ή εργοστάσια. Η αμοιβή των ESCO είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ενεργειακό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται. Κάθε ESCO μπορεί να χρηματοδοτεί η ίδια ή να αναλαμβάνει το διακανονισμό για τη χρηματοδότηση ενός ενεργειακού έργου, με συγκεκριμένο όμως επίπεδο εξοικονομούμενης ενέργειας και συμφωνημένο οικονομικό αποτέλεσμα.
Η ESCO, και μετά το πέρας εφαρμογής του έργου, έχει ένα συνεχή ρόλο χειρισμού τόσο στην καταμέτρηση και επιβεβαίωση των εξοικονομούμενων μεγεθών καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Μετά το πέρας του συμβολαίου το έργο παραδίδεται στον πελάτη.

Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες ESCO που παρέχει η Entrade.

Ποια είναι η διαδικασία χρηματοδότησης;
Για τη χρηματοδότηση εφαρμόζεται ο μηχανισμός “Χρηματοδότηση από Τρίτους” (ΧΑΤ). Ο δανεισμός προέρχεται από ένα τρίτο μέρος, δηλαδή ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό και όχι από κεφάλαια της Energy Trading. Πιο συγκεκριμένα, ο ενεργειακός καταναλωτής δανείζεται από ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό με την εγγύηση της Energy Trading.
H εγγύηση από την Energy Trading είναι απαραίτητη για να αποδειχθεί ότι το έργο για το οποίο ζητείται ο δανεισμός είναι οικονομικά βιώσιμο, δηλαδή ότι τα έσοδα από την εξοικονόμηση ενέργειας θα καλύπτουν την αποπληρωμή του δανείου. Έτσι, με την εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνεται η αίσθηση του ρίσκου για τον δανειστή και εξασφαλίζονται καλύτεροι όροι.
Ποιες είναι οι εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία;
Στην παραγωγική διαδικασία και στις βοηθητικές χρήσεις

 • Επεμβάσεις στην παραγωγή και μεταφορά θερμότητας (καυστήρες, λέβητες, φούρνοι κλίβανοι, δίκτυα μεταφοράς) με βελτίωση καύσης, μόνωση, ανάκτηση θερμότητας, αντικατάσταση εξοπλισμού, συστήματα ελέγχου.
 • Επεμβάσεις στα συστήματα που καταναλώνουν θερμότητα (ξηραντήρια, συστήματα εξάτμισης, απόσταξης κλπ.) με βελτιώσεις στη μόνωση, ανάκτηση θερμότητας, αντικατάσταση εξοπλισμού, συστήματα ελέγχου.
 • Επεμβάσεις στα συστήματα διάθεσης και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (μετασχηματιστές, αγωγοί, κινητήρες, αντλίες, ανεμιστήρες, αεροσυμπιεστές, ψύξη, παραγωγικός εξοπλισμός κλπ.) με διαχείριση φορτίων, βελτίωση συνφ., εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών, αντικατάσταση εξοπλισμού, μείωση απωλειών δικτύων, ανάκτηση θερμότητας και συστήματα ελέγχου

Στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό

 • Πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης των εγκαταστάσεων.
 • Σύστημα επιτήρησης ενεργειακής κατανάλωσης. Εκπαίδευση προσωπικού στη λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
Ποιές είναι οι εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας;
 1. Αντικατάσταση ή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης (καυστήρες, λέβητες), υποκατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο όπου είναι εφικτό, αναβάθμιση δικτύων διανομής, χρήση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού κ.α.
 2. Εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας στο κύκλωμα του νερού ψύξης του συμπυκνωτή, εγκατάσταση κεντρικού αυτόματου συστήματος βελτιστοποίησης της συνολικής λειτουργίας του συγκροτήματος, εγκατάσταση κύκλου economizer σε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες με ικανότητα διανομής 100% νωπού αέρα.
 3. Σχεδιασμός βέλτιστης λύσης τεχνητού φωτισμού, αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων όπου απαιτείται, διατάξεις ρύθμισης φωτεινότητας και ελέγχου.
 4. Πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης κελύφους και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 5. Εγκατάσταση σύγχρονου κεντρικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) με ολοκληρωμένες δυνατότητες άμεσου ψηφιακού ελέγχου μέσω περιφερειακών ηλεκτρονικών μονάδων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.
 6. Επιλογή ηλεκτρικών συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την ενεργειακή σήμανση.
 7. Ενημέρωση των χρηστών του κτιρίου σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων και των ηλεκτρικών συσκευών.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός έργου μέσω ESCO;
Λειτουργικά πλεονεκτήματα:

 • Ασφαλής, αξιόπιστη, ελεγχόμενη θέρμανση
 • Βελτιωμένη αποδοτικότητα
 • Υψηλότερα επίπεδα άνεσης
 • Αξιόπιστη παροχή θερμότητας
 • Μεγαλύτερος χρόνος ζωής του κτιρίου

Περιβαλλοντικά οφέλη:

 • Χαμηλές εκπομπές CO2
 • Μειωμένη χρήση θερμότητας
 • Μειωμένη χρήση των πρωτογενών καυσίμων

Οικονομικά οφέλη:

 • Μείωση του κόστους θέρμανσης
 • Μειωμένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης
 • Ευελιξία στον τρόπο πληρωμής
 • Μείωση των επενδύσεων σε επιμέρους εξοπλισμούς
 • Χρηματοδότηση από τρίτους
 • Ηλεκτρική ενέργεια χαμηλού κόστους αν γίνει εφαρμογή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (CHP)
Τι περιλαμβάνουν οι ενεργειακές Υπηρεσίες;
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, και την μέριμνα για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης
 • Την εγκατάσταση και την συντήρηση του εξοπλισμού που απαιτείται για τα έργα ενεργειακής απόδοσης
 • Την μέτρηση, την παρακολούθηση και την επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας
 • Την ανάληψη του ρίσκου ότι η επέμβαση θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση της ενέργειας που προβλέπεται

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται στο κόστος του έργου και εξοφλούνται μέσω της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.

Ποιές είναι οι υπηρεσίες της Energy Trading;
Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το απαραίτητο βήμα για κάθε εταιρία ή ιδιώτη. Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση των ενεργειακών δαπανών. Η Energy Trading είναι μία Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), που λειτουργεί σε συνεργασία με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Η Energy Trading μπορεί να σχεδιάσει, κατασκευάσει, να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και να αναλάβει την συντήρηση και την λειτουργία επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για εμπορικά και βιομηχανικά κτήρια καθώς και πλοία.

 

Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

savings-energy
Permalink Gallery

DEMO PROJECT ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

DEMO PROJECT ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Μελέτη εξοινόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό της Περιοχής (Αθήνα)