Βάσει της ‘Αδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 50 MW που διαθέτει, η Energy Trading μπορεί να αναπτύσσει εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα ηλεκτρικής ενέργειας τόσο από τις Βόρειες Διασυνδέσεις, όσο και από τις Διασυνδέσεις Ιταλίας και Τουρκίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η εμπορική δραστηριότητα της Energy Trading περιλαμβάνει εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τις Διασυνδέσεις Βουλγαρίας, FYROM, Αλβανίας, και Τουρκίας.
Παράλληλα, η Energy Trading σχεδιάζει μέσω της εγγραφής της στο Ιταλικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (GME) να είναι σε θέση να εισάγει και να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω της διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση.
Η Energy Trading έχει σκοπό να συνάψει συμβόλαια συνεργασίας με τοπικές κρατικές και ιδιωτικές εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας των Βουλγαρία, Αλβανία, FYROM.