Περιγραφή Έργου

kΠρομήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Fuel Cell ισχύος 5kW για back up power σε ηλεκτρικό δίκτυο του Οργανισμού

Στο έργο εγκαταστάθηκε το προϊόν Fuel Cell ισχύος 5kW της . Η τροφοδοσία του υδρογόνου γίνεται μέσω διαδικασίας reforming μεθανόλης. Το Fuel Cell τροφοδοτεί εφεδρικά εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο παροχής ενέργειας εργαστηρίου και τίθεται σε λειτουργία μέσω ελεγκτή όταν σύστημα μπαταριών που έχει εγκατασταθεί για τον ίδιο λόγω δεν βρίσκεται σε αποδεχτά επίπεδα φόρτισης.